DESIGNSPRINTTI ON UUSI KAUPUNKI -TIIMIN KEHITTÄMÄ VUOROVAIKUTTEINEN JA NOPEA SUUNNITTELUMENETELMÄ.

Moniääninen ja vuorovaikutteinen Designsprintti toimii kaupunkikehittämisen strategisena työkaluna suunnittelun alkuvaiheessa. on ainutlaatuinen yhdistelmä ryhmätyötä, arkkitehtisuunnittelua ja palvelumuotoilua.

Mikä on Designsprintti ja millaisia tuloksia sillä saavutetaan?

Designsprintti on Uusi Kaupunki -kollektiivin kehittämä palkittu työpajamalli, jossa moniääninen ja vuorovaikutteinen prosessi yhdistetään ketterään arkkitehtisuunnitteluun. Designsprinttiin kuuluu osallisten tapaaminen, sitouttaminen, yhteistyöstö, ammattimainen suunnittelutyö ja tulosten esittely näyttävinä visualisointeina.

Designsprintillä testautat uusia ideoita, aktivoit julkista keskustelua ja tunnustelet kaupunkilaisten, sijoittajien, maanomistajien, yrittäjien ja muiden sidosryhmien reaktioita ja herätät heidän kiinnostustaan mahdollisia hankeaihioita kohtaan. Menetelmä toimii tehokkaana kaupunkikehittämisen työkaluna silloin, kun haluat tutkia alueen potentiaalisia kehitysideoita ja tulevaisuusskenaarioita ennen hankkeiden suunnittelun aloittamista.
Suunnittelun myöhemmissä välivaiheissa voit kartoittaa etenemissuuntia ja osallistaa sidosryhmiä tehokkaasti seuraavalla Designsprintillä.

Miksi moniääninen ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi?

Moniäänisen suunnitteluprosessimme avulla pääset tutkimaan rinnakkaisia vaihtoehtoja avoimesti keskustellen ja sidosryhmiä kuunnellen. Kaavoitukseen ja rakennussuunnitteluun sisältyy usein keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Mitä useampaa ihmistä suunnitelma koskee, sitä enemmän ristiriitoja ja konflikteja mahtuu matkan varrelle.

Vuorovaikutteisen Designsprintin avulla mahdolliset ristiriidat ja toisaalta synergiat eri toimijoiden välillä nousevat esiin jo varhaisessa vaiheessa. Näin niihin voidaan reagoida strategisesti – ennen kuin varsinainen suunnittelu on vielä edes alkanut.

Miksi laadimme nopeita idealuonnoksia hitaan hauduttelun sijaan?

Asiantuntijavetoiselle suunnittelulle on tyypillistä, että suunnitelmaluonnokset asetetaan nähtäville vasta sen jälkeen, kun päämäärät ja isot linjat ovat jo päätetty. Tässä perinteisessä mallissa julkinen kritiikki voi horjuttaa Hanketta. Designsprintissä alustavat ideat tuodaan julki nopeasti ja hyvin varhaisessa vaiheessa. Tällöin ympäröivälle yhteiskunnalle jää mahdollisuus reagoida muutokseen – rakentavasti ja positiivisesti.

Uusi Kaupungin tuottamat rohkeat ideat ja konkreettiset vaihtoehdot toimivat keskustelun avauksina. Siksi Designsprinteissä tuotetaan kuvia paljon ja nopeasti. Havainnekuvilla ja viestinnällä on keskeinen rooli läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti suunniteltaessa.

Miten tyypillinen Designsprintti etenee?

Designsprintti koostuu vaiheista, joista toiset ovat vahvasti vuorovaikutteisia ja toiset asiantuntijavetoisia. Prosessi kestää muutamasta päivästä useaan viikkoon.

Designsprintti käynnistyy sidosryhmäanalyysilla. Valituille sidosryhmille järjestetään vuorovaikutteinen Kick Off -työpaja, jossa suunnittelulle määritellään tavoitteet ja kohteen ideointi aloitetaan.

Kick Off -työpajan jälkeen Uusi Kaupungin arkkitehdit jatkavat suunnitelman työstämistä ja tuottavat havainnollisia piirroksia ja kuvia keskustelun tueksi.

Yli viikon kestävissä Designsprinteissä sidosryhmät ja muut asiantuntijat voivat ohjata arkkitehtien työtä erikseen sovituissa Check Point -työpajoissa.

Designsprintin lopuksi kaikki prosessiin osallistuneet kokoontuvat
keskustelutilaisuuteen, jossa ratkaisuehdotukset arvioidaan yhdessä.

Mitä Designsprintin jälkeen tapahtuu?

Designsprintin päätyttyä laadimme sinulle tulosten analysoinnin ja yhteenvedon. Työryhmämme kartoittavat yhdessä kanssasi tai hankkeen käynnistymiseen vaikuttavien sidosryhmien kanssa seuraavat askeleet hankkeen vauhdittamiseksi. Työryhmämme ovat käytettävissä hankkeen tarkempaan arkkitehtisuunnitteluun.

Hankkeen myöhemmässä vaiheessa voit tilata luontevasti toisen Designsprintin, jossa syvennetään hankkeen senhetkisiä teemoja ja sitoutetaan osallisia mukaan yhdessä tekemiseen. vaikuttavien sidosryhmien kanssa seuraavat askeleet hankkeen vauhdittamiseksi ja konkretisoimiseksi. Syvennämme vuorovaikutteista suunnitteluprosessia yhdessä asianomaisten kanssa, jotta mahdolliset esteet ja epäselvyydet tulevat ensin tunnistetuiksi ja sitten raivatuiksi tulevan rakennushankkeen tieltä.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy | Punavuorenkatu 1, 00120 Helsinki | +358 40 5741926 | info@uusi-kaupunki.fi