Uusi Malmi - tulevaisuuden tarkastelu

  • KASBAH
  • KYLÄ
  • VETOKETJU

Malmista on tavoitteena kehittää koko Koillis-Helsingin keskus.

Malmi on Helsingin uudessa yleiskaavassa yksi kantakaupungin ulkopuolisista suurista liike- ja palvelukeskusta-alueista. Lentokenttäalueen rakentuminen vaatii uudistumista myös Malmin keskustalta. Suhteellisen väljästi rakennetun keskuksen nykytila ei tue tulevaa maankäytön potentiaalia. Alueen kehittämisen käynnistämiseksi on Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa tehty Malmin keskustavisio –nimistä työtä, jonka osa tämä tulevaisuustarkastelu on.

Työ jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tutkitaan Malmin keskustan ja Malmin lentokentän alueen kehittymisen mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Toisessa osassa hahmotellaan skenaarioihin pohjautuen kolmea toivottua tulevaisuusvisiota, joissa esitetään millaista elämä Malmilla voisi tulevaisuudessa olla. Kolmannessa osassa on kartoitettu keinoja visioiden maalaaman positiivisen tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi ja selvitetty eri visioiden mahdollisia vaikutuksia.

Tulevaisuusskenaarioiden perusteella sekä Malmin keskustan että lentokenttäalueen vahva kehittyminen takaa yhdessä koko Malmin menestyksen kannalta parhaan lopputuloksen. Tätä kehitystä tietyt perusinvestoinnit kuten poikittainen pikaraitiotieyhteys tukevat olennaisella tavalla.

Malmilla on runsaasti vahvistettavia hyviä ominaisuuksia, sekä selkeästi potentiaalisia kehitettäviä puolia; Malmin keskusta on liikenteellisesti hyvin kytkeytynyt keskeisen juna-aseman kautta, mutta sisäisesti jakautunut kahteen osaan, Ylä- ja Ala-Malmiin. Malmilla on jo nykyisellään alueellisia julkisia palveluita sekä aluekeskuksen rakenne, vaikkakin väljä ja hajanainen. Malmin rosoisuutta ja vahvaa paikallista yrittäjyyttä voidaan käyttää identiteetin rakentamisessa. Keskustan kehittämisessä on mahdollisuuksia tehdä merkittäviä muutoksia ja luoda uusia vetovoimatekijöitä.

Malmista on tavoitteena kehittää koko Koillis-Helsingin keskus, minkä saavuttamiseksi erityisesti Malmin imagon ja viihtyisyyden eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä.

 

Lisätietoja:

Niilo Ikonen
niilo(a)uusi-kaupunki.fi